Aditivum do paliva dieselmotorů DIESEL BOOST 5 L Faren

3 742 

Katalogové číslo: FAR0108 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P264, P271, P273, P280, P301+P310, P302+P352, P305+P351+P338, P312, P331, P362, P391, P405, P501

Aditivum do paliva dieselmotorů

Produkt zvyšující o 2 až 5 bodů cetanové číslo nafty. Snižuje povrchové napětí molekul vody, čímž zvýší její průchodnost systémem a spalitelnost, chrání injektory a filtry před usazováním karbonových zbytků, opotřebením a třením. Zvyšuje celkový výkon motoru.

PROČ
DIESEL BOOST zvyšuje cetanové číslo od 2 do 5 bodů, zdokonaluje spalování čímž zvyšuje výkonnost motoru. Zjednodušuje spouštění motorů, vede k jejich hladšímu chodu a redukci toxických a kyselých emulsí CO a NOx. Snižuje teplotu, při které krystalizuje parafin, zlepšuje strukturu dieselového paliva tak, že hoří rychleji. Tímto způsobem získáme maximální výkonnostní parametry, a to i za nižších teplot.

Snižuje tenzi vody, a tedy riziko týkající se filtrů, injektorů a čerpadel a současně eliminuje korozi a tvorbu korozních produktů. DIESEL BOOST zvyšuje mazání a umožňuje komponentám zůstat čisté, což dovoluje motoru pracovat na optimální úrovni.

Zabraňuje kontaminace paliva s vodou
DIESEL BOOST omezuje tvorbu kalů a růst plísní. Když se použije do skladovacích nádrží, separuje vodu z nafty a umožňuje její úplné odstranění. Produkt snižuje tenzi vody, což umožňuje její jednodušší průchod přes systém spalování se současnou ochranou injektorů paliva a filtrů.
Prodlužuje životnost motorů
DIESEL BOOST zajišťuje vyšší mazání čerpadel a injektorů, udržuje motor čistý a brání usazování karbonových zbytků, korozních produktů a kovových částic.
Zvyšuje výkon
DIESEL BOOST zaručuje maximální úspory v důsledku své kapacity zvyšovat obecně výkon. Chrání všechny součástky proti tření a opotřebení, korozi a vodě.

JAK
Aplikujte DIESEL BOOST do skladovacích nádrží nebo přímo do nádrží vozidel. Přidejte 1 litr produktu na každých 1000 litrů nafty

KDE
Všechny dieselové motory, tahače, traktory, automobily, zemědělské a průmyslové stroje, vysoce výkonná zařízení poháněná diesely.

BALENÍKód výrobku
Dodávaná množství
Balení


1LS005
Kanystr 5 litrů
Karton 2 ks


1LS025
Kanystr 25 litrů
Karton 1 ksTechnický list DIESEL BOOST