Průmyslové rozpouštědlo k odstraňování vazelín SNP 313 5 l Faren

1 624 

Katalogové číslo: FAR0206 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H226 H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H315 H315 Dráždí kůži.
H411 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210, P301+P310, P321, P331, P370+P378, P391

Průmyslové rozpouštědlo k odstraňování vazelín a olejů

SNP 313 je rozpouštědlo se střední rychlostí odpařování pro odstranění tuků, vazelín, téru a olejů. Je určeno pro čištění mechanických součástek, malých kovových dílů, plastů a gumy.

PROČ
SNP 313 se řadí mezi bezpečná rozpouštědla, protože má vysoký bod zapálení, je dobře snášen pracovníky, kteří s ním pracují a může být použito na mnoha materiálech. Lze je použít pro každý druh kovu nebo slitin lehkých kovů. Nenapadá barvy, laky, umělé hmoty ani plexisklo, protože neobsahuje chlor ani žádnou leptavou látku. Kromě toho je produkt schopen odstraňovat silikony, tmely, čerstvé inkousty a barvy fixů.
Produkt SNP 313 je lehce a příjemně parfémován.

JAK
SNP 313 se používá vždy čistý. Může být použit pomocí štětce, stříkací pistole nebo ručního postřikovače, nebo v mycí vaně pro čištění výrobků. Rozpouštědlo by se mělo vždy používat za studena.

KDE
Automobilový sektor, myčky aut
Rypadla, zdvihací plošiny, zemědělské stroje a nářadí
Strojírenství a kovovýroba
Tiskárny
Údržba

BALENÍKód v ýro bk u
Dodávaná mno žství
Balení


313.005
kanystr 5 litrů
Karton 2 ks


313.025
kovový soudek 25 litrů
1ks


313.210
kovový sud 210 litrů
1ksTechnický list SNP 313