Vodou rozpustné rozpouštědlo SAFE K 928 400 ml Faren

240 

Katalogové číslo: FAR0190 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H315 Dráždí kůži.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210, P280, P301+P310, P305+P351+P338, P331, P370+P378, P264, P272, P273, P304+P340, P403+P233

Vodou rozpustné rozpouštědlo přírodního původu ve spreji

SAFE K 928 je odmašťovací rozpouštědlo přírodního původu ve spreji vytvořené pro čištění malých mechanických sestav a kovových součástek, plastů a gumy.

PROČ
Produkt K 928 lze použít na libovolném typu kovu nebo lehkých slitin; neovlivní povrchové nátěry, plasty ani plexisklo. Produkt obsahuje bohatý výběr aktivních přísad; obsahuje všechny možné suroviny, které mohou být užitečné ohledně zajištění účinného odmaštění. Základní charakteristiky produktu: Silně rafinovaná uhlovodíková rozpouštědla rozpouští tuky a olejové látky. Obsažené aktivní tenzidy pomáhají odstranit suchá znečištění, jako zemina, smog, částice, vypálený olej atd. Rostlinné terpeny rozpouští oleje a tuky a zvyšují účinek produktu. Skutečnost, že produkt neobsahuje kaustické nebo chlorované látky jej dovoluje použít na plastech, gumě, lakovaných površích, lehkých slitinách, bronzu a mosazi. Rozpustnost ve vodě znamená, že vyplachování, pokud je vyžadováno, lze provádět vodou. SAFE K 9.28 je také účinný v odstraňování silikonů, vinylových lepidel, tmelů, vlhkého inkoustu, fixů, vosku atd. Je ideální pro odmašťování motorů a karburátorů. V opravnách automobilů je vhodný jak pro mechanické, tak pro elektrické komponenty. Zanechává velmi tenký ochranný film na površích, který zajišťuje ochranu proti prachu nebo korozi. Je vynikající pro odstranění lepidel z choulostivých povrchů. Neobsahuje sloučeniny chloru, fosforu nebo čpavku.

KDE
Opravny aut, opravny elektrických obvodů automobilů, servisní myčky
Stroje pro přemisťování zeminy
Obecně práce v mechanickém strojírenství
Ropný průmysl a stavba lodí atd.
Tiskařství
Reklamní postry
Technici provádějící obecně údržbu

Technický list Safe K928