Vodou omyvatelné rozpouštědlo SAFE K 805 5 l Faren

2 153 

Katalogové číslo: FAR0189 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H315 Dráždí kůži.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210, P280, P301+P310, P305+P351+P338, P331, P370+P378, P264, P272, P273, P304+P340, P403+P233

Rozpouštědlo SAFE K805 může být použito pro libovolný typ kovu nebonlehké slitiny; neovlivní lakované nátěry, plasty ani plexisklo. Jeho vyčerpávající složení obsahuje bohaté zastoupení aktivních příměsí; obsahuje téměř všechny suroviny, které lze použít pro zajištění účinného odmaštění. Zejména vynikající je jeho účinek vyvolávající zapouzdření molekul olejů a tuků způsobený přítomností přírodních terpenů, které umožňují , aby tento produkt zůstal aktivní a účinný po dlouhou dobu, dokonce i když se použije ve vodních nádržích – za normálních podmínek, použití jde o dobu v rozmezí jednoho až dvou roků.
Uvedení základních vlastností produktu:
Silně rafinovaná uhlovodíková rozpouštědla rozpouští tuky a olejové substance. Aktivní tenzidy pomáhají odstranit suchá znečištění jako je zemina, smog, prach , vypálený olej atd. Přírodní terpen obsažený v produktu zapouzdřuje oleje a tuky což vede k prodloužení životností nádrží ošetřených produktem SAFE K 805.
Jeho rozpustnost ve vodě znamená, že omytí , pokud se požaduje, může být prováděnou vodou. Produkt SAFE K805 je také účinný pro odstraňování silikonů, vinylových lepidel, tmelů, nezaschlého inkoustu, značkovacích fixů, vosků atd. Je ideální pro odmašťování motorů a karburátorů . Je vhodný v auto opravárenských dílnách jak pro mechanické, tak pro elektrické komponenty. Zanechává na površích velmi tenký povrchový film, který zajišťuje ochranu proti rzi a korodování.
JAK SAFE K805 může být použit neředěný, nebo ředěný rozpouštědly na bázi benzinu. Může být aplikován nástřikem pistolí na stlačený vzduch nebo ručními spreji , nebo kartáčem (štětcem) a houbou. Je ideální pro využití na myčkách vozidel , a to jak průjezdných, tak se statickým mytím (produkt netvoří pěnu).
Výrobek lze použít pro odstraňování silikonů nebo různých
typů těsnících tmelů: Nevytvrzený tmel odstraňuje okamžitě, vytvrzený tmelnpo několika minutách působení.
Poznámka:
Pokud je to potřebné, může být produkt omyt vodou, ale nikdy by neměl být používán ředěný. Produkt SAFE K 805 se musí používat vždy studený.
KDE
Opravny automobilů, opravny elektrorozvodů v automobilech, myčky aut. Stroje pro přepravu zeminy, vysokozdvižné vozíky, zemědělské stroje. Mechanické strojírenství obecně. Olejářství a stavebnictví atd.
Tisk, reklamy. Technická údržba všeobecně.